วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล


ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล
การสื่อสารข้อมูลมีความสำคัญมาก เพื่อให้เห็นถึงผลประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลชัดเจนขึ้น
จึงจะแยกประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลให้เข้าใจง่ายขึ้น ดังต่อไปนี้
1.การสื่อสารข้อมูลเพื่อการบริหารและการจัดการ ในบริษัทหนึ่งๆที่มีหลายสาขา ในการบริหารอาจมีการใช้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องเชื่อมโยงเข้ากัน เพื่อส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสาขาต่างๆ เพื่อให้สามารถควบคุมการทำงานง่ายขึ้น และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูล จากแต่ล
ะสาขามาประกอบการตัดสินใจ ทำให้บริหารงานง่ายขึ้นและสะดวก-hpp://www.chanitnunkul.blogth.com
16/08/25252


2.การสื่อสารข้อมูลเพื่อการบริการ ในงานบริการใช้การสื่อสารข้อมูลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเช่น การจองตั๋วเครื่องบิน รถไฟ รถทัวร์ และภาพยนตร์เป็นต้น

-hpp://www.media.thaigov.go.th
16/08/2552

3.การสื่อสารข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร เราสามารถใช้การสื่อสารข้อมูล ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน เช่น ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail หรือ E-Mail) ทำให้เราสามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเรา สามารถส่งถึงผู้รับภายในเวลาไม่กี่วินาที แทนที่จะใช้การส่งจดหมายแบบเดิมๆ หรืออาจใช้การสื่อสารแลกเปลี่ยนข่าวสารในการประชุมระยะไกล

16/08/2552
จากที่ได้กล่าวมาแล้ว สามารถแยกประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลเป็นข้อๆ ได้ดังนี้
-จัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและสามารถสื่อสารได้รวดเร็ว
-เพื่อความถูกต้องของข้อมูล
-เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน
-เพื่อประหยัดต้นทุนในการทำงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น